Artists

ERALD NEZAJ

ERALD NEZAJ was born in 2000 in the city of Durrës and lives and works in Tirana. He is currently studying at the University of Arts for Painting. Erald is a visual artist who expresses himself through the medium of painting, drawing and digital art. He has been part of several collective exhibitions in the country as well as abroad such as “Francophone Festival Soleil”, Sozopol, Bulgaria and “Summer Series”, Tihany, Hungary. “The essence of my artistic expression lies in the detailed exploration of human eroticism, digging between its inherent beauty and its transformative aspect… I do not simply set out to create work, I immerse myself completely in that process providing an incredibly intimate connection to each creation. I want to document every moment and place where I live every day, to bring a visual approach that represents the peculiarities of our time.”

ERALD NEZAJ ka lindur në vitin 2000 në qytetin e Durrësit dhe jeton e punon në Tiranë. Aktualisht ndjek studimet në Universitetin e Arteve në degën Pikturë. Eraldi është një artist vizual i cili shprehet nëpërmjet mediumit të pikturës, vizatimit dhe artit digjital. Është bërë pjesë e disa ekspozitave kolektive në vend, si dhe jashtë tij si “Francophone Festival Soleil”, Sozopol, Bullgari dhe “Summer Series”, Tihany, Hungari. 

“Esenca e shprehjes sime artistike qëndron në eksplorimin e detajuar të eroticizmit njerëzor, duke gërmuar midis bukurisë së qenësishme dhe aspektit transfromues të tij… Nuk nisem thjesht për të krijuar punë, e zhys veten plotësisht në atë proces duke siguruar një lidhje tepër intime me çdo krijim. Dëshiroj të dokumentoj çdo moment dhe vend ku jetoj çdo ditë, për të sjellë një qasje vizuale që paraqet veçoritë e kohës sonë.” 

DEA SHUBLEKA

DEA SHUBLEKA was born in 1998, in Peshkopi, Dibër. She is a visual artist who works in the medium of photography and painting. She completed her studies at the University of Arts in the field of painting, at ”Bachelor” level and Applied Design “Master” level at “Polis” University. She has been part of several collective exhibitions and was recently awarded the “Best Young Artist” in the exhibition “Autumn Salon”.

“In most cases, I express myself through self-portrait, manifested both in painting and photography. Every work is a dialogue, an intimate conversation with the soul to capture the essence of who I am…”

DEA SHUBLEKA ka lindur në vitin 1998, në Peshkopi, Dibër. Është një artiste vizuale e cila punon në mediumin e fotografisë dhe pikturës. Ka përfunduar studimet në Universitetin e Arteve në degën pikturë, niveli ”Bachelor” dhe Dizajn i aplikuar niveli “Master” në universitetin “Polis”. Ka qënë pjesë e një sërë ekspozitash kolektive dhe së fundmi është vlerësuar me çmimin “Artisti i ri më i mirë” në ekspozitën “Salloni i Vjeshtës”.

“Në të shumtën e rasteve shpreh veten time nëpërmjet autoportretit, i manifestuar si në pikturë ashtu dhe në fotografi. Çdo vepër është një dialog, një bisedë intime me shpirtin për të kapur esencën se kush jam unë…”

MAURO ZAÇE

MAURO ZAÇE was born in Tirana in 1997. He graduated in Film Directing at the University of Arts at “Bachelor and Master” levels. Mauro is a visual artist who chooses to express himself through painting and film. He is a participant in several collective exhibitions held in the country, as well as the director of several short films and documentaries screened at several film festivals.

MAURO ZAÇE ka lindur në Tiranë në vitin 1997. Është diplomuar në degën Regji Filmi në Universitetin e Arteve niveli “Bachelor dhe Master”. Mauro është një artist vizual i cili zgjedh të shprehet nëpërmjet pikturës dhe filmit. Është pjesëmarrës në disa ekspozita kolektive të mbajtura në vend, si dhe regjisor i disa filmave të shkurtër dhe dokumentarë të shfaqur në disa festival filmi.

 

 

MERISA HASRAMA

MERISA HASRAMA was born in Tirana in 2001. She studies at the University of Arts for Graphic Arts at the “Bachelor” level. She has become part of various activities which are related to both music and painting or various social issues.

“The art I create is a form of expressing myself or connecting more with myself… I like to experiment with different paper materials, especially transparent paper.”

MERISA HASRAMA ka lindur në Tiranë në vitin 2001. Ajo studion në Universitetin e Arteve dega Grafikë në nivelin “Bachelor”. Është bërë pjesë e aktivitetve të ndryshme të cilat lidhen si me muzikën ashtu dhe me pikturën apo çështje të ndryshme sociale.

“Artin që unë bëj, mund ta quaj si një mënyrë për tu shprehur ose për tu lidhur më shumë me veten… Më pëlqen të eksperimentoj me materiale të ndryshme të letrës, veçanërisht me letrën transparente.”

NOEL MYRTEZAI

NOEL MYRTEZAI was born in Tirana in 2001. She studies at the University of Arts, Textile & Fashion at the “Bachelor” level. She has participated in exhibitions, competitions and various cultural and social activities. Noel is a visual artist who works in painting, mixed media, and installation. She works mainly with recyclable materials which during the creation process are transformed.

“The elements used in my paintings and installation works are images and impacts of my daily life, which accompany me all the time. I prefer to incorporate these moments entirely into the works I create.” 

NOEL MYRTEZAI ka lindur në Tiranë në vitin 2001. Ndjek studimet në Universitetin e Arteve dega Tekstil & Modë niveli “Bachelor”. Ka marrë pjesë në ekspozita, konkurse dhe aktivitete të ndryshme kulturore e sociale. Noel është një artiste vizuale e cila punon në pikturë, mix media, instalacion. Ajo punon kryesisht me materiale të riciklueshme të cilat përgjatë procesit të të krijuarit transformohen.

“Elementët e përdorur në pikturat dhe veprat e mija instalative janë figura dhe impakte të jetës sime të përditëshme, që më shoqërojne gjatë gjithë kohës. Preferoj t’i përfshij këto momente tërësisht në veprat që krijoj.”

SAMELA BALAZI

SAMELA BALAZI was born in Durres in 2001. She graduated from the University of Arts for Monumental Painting at the “Bachelor” level. Samela is a visual artist who works mainly in the medium of painting, printmaking and photography. She has been part of several collective exhibitions at home and abroad, she has been a resident artist in Italy part of the 9th edition of A.R.P Project and won the first prize in the Digital Art Days competition at the Marubi Museum, Shkodra. “I want to express feelings that fall between anxiety and relief, between doubt and security, between fear and hope. The inner space, the one which is closely connected with touch, is the most intimate act for a person to know himself or someone else.

SAMELA BALAZI ka lindur në Durrës në vitin 2001. Është diplomuar në Universtitetin e Arteve në degën Pikturë Monumentale në nivelin “Bachelor”. Samela është një artiste vizuale e cila punon kryesisht në mediumin e pikturës, printimaking dhe fotografisë. Është bërë pjesë e disa ekspozitave kolektive brenda dhe jashtë vendit, ka qenë artiste rezidente në Itali pjesë e A.R.P Project edicioni i 9-të si dhe ka fituar çmimin e parë në konkursin Digital Art Days në Muzeun Marubi, Shkodër. “Dua të shpreh ndjenja të cilat zenë vend midis shqetësimit dhe lehtësimit, midis dyshimit dhe sigurisë, midis frikës dhe shpresës. Hapësira e brendshme, ajo që është ngushtësisht e lidhur me prekjen, aktin më intim që njeriu të njohë veten a dikë tjetër.”

 

ENDI SHANI

ENDI SHANI was born in Durrës in 2002. She is a visual artist who expresses herself in various mediums and techniques. She received her artistic education at the “Jan Kukuzeli” School of Art in Durrës and later graduated with a Bachelor’s degree in the Multimedia department at the University of Arts in Tirana. Currently, she is a Master’s student in the same department and is also part of the staff of the Creative Industry Agency.

She has participated in several collective exhibitions held in Albania and in various competitions in the field of visual arts. She has been a participant and winner of the first prize in the “Ask Your Grandparents” competition organized by IDMC (Institute for Democracy, Multimedia, and Culture). She has also participated in two editions of the Tirana 48 Hour Film Project as a director of two short films, which were awarded the “Best Use of Prop” prize (2021) and the “Best Editing” and “Best Actor” awards (2023).

Endi contributes continuously to the artistic events held in the city of Tirana. Despite her many commitments, her main focus remains her artistic development, and she does not compromise.

BURIM TAFILICA

BURIM TAFILICA was born in Shkodër, Albania, in 1990. He completed his studies at the University of Arts in Tirana, in the Multimedia. He currently lives and works in Tirana. His areas of work include performance art and animation.

He has participated in the OSCE art competition and exhibition (2017), in the Multimedia workshop exhibitions (2018, 2019, 2020), in the “X-formoj” exhibition (2018-2019). He was presented with a performance at the Cloud Festival in 2020 and was a participant in the “Gur” exhibition held at the GurGur Gallery (2024).

BLENDI SHAHU

BLENDI SHAHU was born in Kukës, Albania in 1997. He completed his studies at the Artistic High School “Jordan Misja”, and the University of Arts at the Multimedia atelier in Tirana. During his studies he experimented in several forms of expression such as Installation, Performance, Video art, Audio Installation, Painting, Photography.

He participated in the workshop “Let us start from the middle” (2015) Tirana Art Lab, in the competition “Gender Equality” (2015), in the artistic colony “Cultural Heritage and Diversity in Kosovo”, Peje, Kosovo. It was also part of the exhibition organized by OSCE Tirana, Pristina, Korçë, Albania and Kosovo (2017), “Inevitable Choice” (2018), Atelie Multimedia (2018), Multimedia “Me We”, Korçë (2019), Atelie Multimedia (2019), “X Formoj” (2019), Atelie Multimedia (2020). It was also part of the Cloud Festival (2020) as well as part of the “Gur” exhibition at the GurGur Gallery (2024).